Новини

Национална конференция за хармонизиране на националното и европейското законодателство, за достъп на лицата с увреждания и намалена подвижност до автобусен и таксиметров транспорт в България

There are no translations available.

IMG 6913-300x200Конференцията бе проведена точно както обявихме в предходния брой, на 11.07.2014 г. от 11:00 ч. в сградата на Централна автогара, гр. София, като главен организатор на събитието бе Българска федерация за пътнически транспорт, с подкрепата на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България и Централна автогара София.
Провеждането на този форум бе крайно наложително, предвид поетите от страната ни ангажименти пред ЕС, за прилагане и покриване на условията по регламент Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент. Точно поради тази причина на конференцията бяха поканени широк кръг от заинтересовани лица: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/, в лицето на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ /ИААА/; Агенция за хората с увреждания /АХУ/; Съюз на инвалидите в България /СБИ/; Столична община /СО/: направление „Транспорт и транспортни комуникации“, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Лозана“ ЕАД; Национално сдружение на собствениците на автогари в Република България; Българска федерация за пътнически транспорт; Национално сдружение на автобусните превозвачи в България; Централна автогара София; фирма „DHOLLANDIA“.
Точно в този момент си пролича, кои са истински ангажираните институции и организации, които действително искат изграждането на достъпна среда и условия за достъп на лицата с увреждания и намалена подвижност до автобусен транспорт, в съответствие с Регламента и добрите европейски практики. На конференцията бяха представени: ИА „Автомобилна администрация“ в лицето на г-н Николай Караиванов – директор на дирекция „Автомобилни превози“ и г-жа Людмила Христова – началник на отдел „Превоз на пътници“; г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания; г-н Веселин Дошков, член на УС на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България и представител на собствениците на автогари; г-н Симеон Милушев, главен секретар на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България; специален представител Централна автогара София, определен от нейния изп. директор, г-н Иван Мирославов; г-н Георги Милошев, председател на УС на Българска федерация за пътнически транспорт; г-н Ангел Ангелов, зам. председател на УС на Българска федерация за пътнически транспорт, както и представители на списание „Автобуси и микробуси“. За огромно съжаление, някои от най-заинтересованите страни по разглеждането и решаването на проблема не изпратиха свои представители на конференцията, въпреки предварително заявеното си участие, а именно: срещата не уважи нито една от трите организации на Столична община, пряко ангажирани с тематиката; Съюза на инвалидите в България също не проявиха заинтересованост от конференцията, както и фирма „DHOLLANDIA“, която също отказа участие в последният момент.
От самото начало конференцията започна, съгласно предварително обявеният дневен ред в изключително делови тон, тъй като всички присъстващи бяха дошли с настройката, че има въпроси и проблеми, които трябва да бъдат изяснени и решени, а това ще бъде в интерес и от полза, както на лицата с увреждания и намалена подвижност, така и на всички останали заинтересовани лица и обществото като цяло.
Като основен организатор на конференцията, г-н Георги Милошев, председател на УС на Българска федерация за пътнически транспорт, откри конференцията, представи участниците и целите на конференцията. С цел получаване на пълната картина по въпроса с прилагането на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент в страната ни, всяка от страните, участващи в конференцията, получи възможност да представи своята гледна точка по въпроса.
Първи изказа своето становище г-н Симеон Милушев, главен секретар на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България. Той изтъкна, че автобусните превозвачи винаги са били коректни в своето отношение към държавните институции и своите клиенти, като непрекъснато се стремят да подобряват качеството на предоставяните услуги, в това число и по отношение на хора с увреждания и намалена подвижност. В замяна на това превозвачите очакват коректно отношение от страна на държавата, изразяващо се в: синхронизиране на цялостната нормативна база, регламентираща автобусния транспорт; предприемане на мерки за борба със сивия сектор в пътническия транспорт; равнопоставеност на автобусния транспорт, спрямо железопътния; намиране на начини и възможности за подпомагане развитието и модернизацията на сектора, посредством институционална и нормативна подкрепа, както и намиране на форми и начини за участие в проекти с европейско финансиране, наравно с железопътният и градският транспорт.
Като институция определена да прилага Регламента на територията на Р България, представителите на ИА „Автомобилна администрация“ споделиха, че страната ни е поела ангажимента, изначално да прилага Регламента веднага и без отсрочка, както и е заявила, че всички лицензирани автогари на нейна територия (общо 128 на брой), отговарят в пълна степен на изискванията на регламента. Заявени са всички автогари, тъй като същите са заявили, че са осигурили достъпна среда за хора с увреждания и намалена подвижност. Тези заявления на операторите на автогари подлежат на контрол, а като основен проблем от ИААА посочиха, липсата на законови механизми за извършването контролни функции от страна на ИААА и налагането на евентуални санкции в случай на не изпълнение на изискванията от страна на автогарите.
По отношение на превозвачите г-н Николай Караиванов съобщи на присъстващите, че в момента се подготвя регистър на лицензираните превозвачи и превозните средства, с които те разполагат, като по този начин ще се избегне миграцията и регистрирането на автобуси в лицензите на различни превозвачи.
От своя страна, изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания, г-н Минчо Коралски заяви, че за момента въпреки всички заявления и уверения от страна, както на различните институции, така и на отделните администрации и оператори на съоръжения, било то автогари или друга обществена инфраструктура, в общият случай, с малки изключения, изпълнението на Регламента и въобще осигуряването на достъпна среда за хората с увреждания и намалена подвижност е по-скоро пожелателно и липсва реално прилагане и изграждане на необходимата инфраструктура. Като пример г-н Коралски посочи централната градска част на гр. София (района около катедралният храм „св. Александър Невски“) – столицата на Р България, която има претенции да участва в борбата за Европейска столица на културата 2019 г., не е осигурила елементарна инфраструктура и достъпна среда и то не само за хората с увреждания и намалена подвижност, но и за всички посетители на града – няма нито една тоалетна, пригодена за хора с увреждания и намалена подвижност, а да не говорим за транспортна услуга за същата група хора – съществува някаква услуга, но тя е обвързана с толкова условности, че на практика е неизползваема и потребителите трябва да търсят собствени, алтернативни методи на придвижване. Друг драстичен пример, който г-н Коралски посочи е фактът, ще по магистрала „Тракия“ от София до Бургас, няма нито една тоалетна, която да е пригодена за хората с инвалидни колички, което в една европейска държава е недопустимо, а де не говорим за моралното и чисто човешко измерение на въпроса.
Г-н Коралски използва присъствието на представителите на бизнеса, превозвачи и оператори на автогари, за да ги призове още веднъж, да гледат на осигуряването на достъпна среда и възможност за придвижване и транспорт на хора с увреждания и намалена подвижност, като на нова ниша и бизнес възможност, която ще им осигури нови клиенти и приходи, а същевременно ще може да се ползва и ще бъде от полезна за цялото общество – възрастни хора, майки с деца и т.н.
Като член на УС на Национално сдружение на автобусните превозвачи в България и оператор на автогари, г-н Веселин Дошков сподели, че пловдивските автогари за едно със Централна автогара София, отдавна са покрили изискванията на Регламента и постоянно правят подобрения, с оглед допълнително подобряване, достъпността на средата и облекчаване ползването на хората с увреждания и намалена подвижност на транспортни услуги, които им се полагат по право. Също така г-н Дошков напомни, че съгласно общинските изисквания за експлоатацията на градски автобусни линии, наредбата изисква 30% от всички автобуси да са с платформи за хора с увреждания, което е под съмнение дали е изпълнено от всички оператори на градски линии и в тази връзка приветства инициативата на ИААА, за създаването на единен регистър на регистър на лицензираните превозвачи и превозните средства, с които те разполагат.
В заключение всички се обединиха около идеята, че изпълнението на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент трябва да продължи да се прилага съгласно поетите ангажименти, като всяка една от страните поеме своите ангажименти:
1. Създаване на условия и предпоставки за извършване на контрол и проверки на лицензираните автогари – нормативни и евентуално формиране на съвместен орган от всички заинтересовани лица, който да извършва тази дейност;
2. По повод поетите ангажименти от страната ни, ИААА следва да уточни, че всичките 128 автогари осигуряват достъпна среда, но автогарите, които предлагат и асистенция и специализирана инфраструктура при ползването на автобусен транспорт трябва да бъдат допълнително заявени, тъй като за малките автогари е непосилно и икономически необосновано изпълнението на всички критерии на Регламента. Предстои да бъде уточнено на какъв принцип ще бъдат определени автогарите, които следва да отговарят в пълна степен на критериите на Регламента – на регионален принцип (областни градове) или въз основа на пътнико-потока;
3. Операторите на автогари да продължат с подобряването и изграждането на достъпна среда и специализирани съоръжения, когато е необходимо, тъй като това ще от полза не само за хората с увреждания и намалена подвижност, но и за всички граждани;
4. Автобусните превозвачи да продължат с обновяването на своя автопарк и привеждането му в съответствие с европейските изисквания и норми, като ще се търси и институционална подкрепа за закупуването и оборудването на автобуси и микробуси, пригодени за превоз на хора с увреждания и намалена подвижност.
В края на конференцията всички участници оцениха високо идеята за организацията и провеждането на такъв вид мероприятие, което за пръв път събира на една маса всички заинтересовани лица и изказаха своята благодарност към организаторите от БФПТ. Всички единодушно се обединиха около идеята и желанието този формат на събитието да стане традиционен и неговото провеждане да се извършва регулярно, с цел отчитане на напредъка по прилагането на Регламента и преодоляването с общи усилия на възникналите проблеми.
За финал на конференцията и за да не бъдат голословни, домакините от Централна автогара София, осигуриха демонстрационна обиколка на цялото съоръжение на автогарата и прилежащата инфраструктура. Така всички участници в конференцията имаха възможността лично да се уверят, че Централна автогара София наистина е изградила и разполага с достъпна среда и технически съоръжения в помощ на хората с увреждания и намалена подвижност, като по този начин в максимална степен отговаря на изискванията, заложени в Регламент (ЕС) № 181/2011.

View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/en/news.html?start=35#sigProGalleria9fa6f511b6

Румъния възстановява 4 евроцента от горивото, заредено в страната

There are no translations available.

На 15 юли 2014 г. в Румъния бяха публикувани условията, процедурите и сроковете, в които превозвачите от страни - членки на Европейския съюз могат да подават заявления за частично възстановяване на акциза върху горивото, заредено в Румъния. Сумата, подлежаща на възстановяване, е 4 евроцента на литър дизелово гориво. Възстановяването се извършва по тримесечия. Право на възстановяване имат превозвачите за обществен превоз на товари и за собствена сметка с товарни автомобили с максимално допустима обща маса най-малко 7,5 т, както и автобусните компании, извършващи случайни превози на пътници или превози по редовни линии с превозни средства от категориите М2 и М3.

Транспортните предприятия, които желаят да подадат иск за възстановяване на акциза, първо трябва да се регистрират в Регистъра на превозните средства и превозвачите, отговарящи на изискванията за възстановяване на акциз, като изпратят заявление за регистрация на хартиен носител или в електронен формат до Румънската Пътна Администрация (Autoritatea Rutiera Romana - ARR), придружено от документи за фирмата и списък на превозните средства. В 15-дневен срок RRA извършва проверка на документите и подадените данни и одобрява или отказва регистрацията.

Регистрираните фирми могат да подават искове за възстановяване на акциза до ARR на хартиен носител или по електронен път за календарно тримесечие от първия ден на тримесечието, следващо това, за което се иска възстановяване, но не по-късно от една година от тази дата. Едновременно може да се подават искове за няколко календарни тримесечия.

В двумесечен срок от подаването на иска ARR е задължена да уведоми превозвача за своето решение за одобрение или отказ на иска. Възстановяване на сумата се извършва в рамките на 10 дни от датата на положителното решение по иска в румънски леи по банкова сметка в Румъния или, по желание, по банкова сметка в друга страна-членка на ЕС. Във втория случай банковите такси за превода се приспадат от сумата, която трябва да бъде възстановена. Документите по възстановения акциз се съхраняват 10 години за проверка.

Образци на изискващите се документи и допълнителна информация можете да намерите на интернет адрес http://www.arr.ro/doc_526_Informare-privind-restituirea-de-accize_pg_0.htm

Министър Николина Ангелкова: Няма да толерирам незаконни действия в системата на транспорта

There are no translations available.

Няма да толерирам незаконни и нерегламентирани действия от страна на служители от системата на министерството. Това заяви служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова по време на днешните срещи с представители на браншовите организации в областта на обучението на водачи на МПС, таксиметровите, товарните и автобусните превози, както и с представители на организациите на собствениците на автогари.

Министър Ангелкова призова организациите при откриване на нередности и пропуски в работата на Автомобилна администрация да изпращат писмени сигнали лично до нея и до ресорния заместник-министър Георги Тодоров.

„Готова съм на диалог с бизнеса, като ви уверявам, че няма да позволя дестабилизация на транспортната система. Моята основна цел, е да ускоря максимално процесите във всички сфери, включително и в автомобилния транспорт“, каза още министър Ангелкова.

От браншовите организации заявиха подкрепа към министър Ангелкова и нейния екип и изразиха увереност, че въпреки краткото време, което има служебния кабинет, могат да бъдат предприети бързи и ефективни решения по най-належащите проблеми в сектора.

По време на срещите стана ясно, че Наредба Н-32, за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства вече е подписана от министър Николина Ангелкова и е изпратена за съгласуване в МВР. Пред бранша, тя пое ангажимент да проведе разговори, за да може Наредбата да влезе в сила в началото на септември.

На разговорите бяха обсъдени още различни предложения на бранша за изменения в нормативната уредба, които да доведат до облекчаване на бизнеса и да отговарят на нуждите на ползвателите на транспортните услуги.

Още снимки

С най-лош транспорт сме в Европа

There are no translations available.

2България и Полша са с най-лош транспорт в ЕС, сочи европейска класация, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия. Европейската комисия публикува първото издание на класацията за състоянието на транспорта в ЕС. Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения.

Нидерландия и Германия заемат челните места в класацията с високи резултати в 11 категории, следвани от Швеция, Обединеното кралство и Дания.

Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят инвестиционните и управленческите приоритети. Класацията обединява данни от различни източници (например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР).

Намерението на Комисията е през следващите години да усъвършенства показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да проследи напредъка на държавите членки.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „Новата класация е чудесно средство, което нагледно показва доколко успешни са усилията ни да направим нашите транспортни системи по-ефективни, по-удобни за пътниците, по-безопасни и по-чисти. Тя, разбира се, отразява само моментното състояние, но е важен ориентир и източник на вдъхновение в съвместната ни работа.“

Данните са обобщени по вид транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен) или по една от следните категории:
• Единен пазар (достъп до пазара, регулиране)
• Инфраструктура
• Въздействие върху околната среда
• Безопасност
• Транспониране на правото на ЕС
• Нарушения на правото на ЕС
• Иновации и научни изследвания
• Логистика.
В по-голямата част от таблиците с резултати петте държави членки, които са начело на класацията, са отбелязани в зелено, а петте държави членки с най-слаби резултати — в червено.

В допълнение е представена статистическа информация за отделните държави членки без да се съставя рейтинг (разходи за транспорт, дял на различните видове транспорт, разходи за финансиране от ЕС в областта на транспорта).

Спретват „под прикритие” на нелегални превозвачи

There are no translations available.

1Автомобилна администрация – Бургас си сътрудничи с КАТ и МВР  в борбата си срещу сивия сектор.  Единственият начин частните автомобили, които причакват пътници край автогарите,  да бъдат хванати  се оказва в тях да се внедри  полицай под прикритие. Така  при спиране на автомобила  той може да свидетелства, че действително са му взети пари за превоза, а не е приятел или близък на шофьора. Това  обясни пред  BurgasInfo новият началник на ДАИ-Бургас Тошко Драгнев, който заема поста от 5 февруари.  Той заменя на началническото място Николай Милушев, който бе освободен от длъжност през октомври миналата година.

Фамилията на Драгнев  e известна в Бургас и поради факта,  че братовчед му Петко Драгнев  е управител на общинския превозвач „БургасБургас” вече 19 години.

Тошко Драгнев е роден през 1963 година. Кариерата му  започва в  Автотрафик АД, на което е директор  от  1993 г.  до 2000 г. В годините след това е  териториален директор последователно на  дирекциите Приморие, Възраждане и Освобождение. От 2008 година досега се занимава с частен бизнес, за да се върне отново в сградата на Автотрафик, само че като шеф на ДАИ – Бургас.

Г-н Драгнев, Вие станахте началник на ДАИ – Бургас  малко след като  Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ)  обяви протест и заяви исканията си, сред които контролвърху сивия сектор. Всъщност  няма закон, в който да е предвидена санкция за физически лица, извършващи превоз  със собствените си автомобили. Какъв тогава е ефективният начин за проверки и доказване на нарушение?

Миналата седмица по сигнал на Община Бургас  спряхме   таксиметров автомобил, който от много години не се води като такъв, но е стикиран, боядисан е в жълто с шахматните квадратчета,  и вози пътници. Спряхме го  от движение за 6 месеца, наложихме му и съответните наказания. За да успеем  пуснахме подставено лице, което се качи  като пътник и му  взеха  пари за превоза. След това автомобилът  бе проверен и човекът стана свидетел. От ДАИ нямаме  право да спираме такива превозвачи, затова благодаря на колегите от полицията, че когато е трябвало винаги са откликвали и работим добре съвместно с тях.  Те имат право да спират подобни  автомобили и когато констатират  нарушение ние  съставяме  актовете. Става само по този начин.  В противен случай пътниците и шофьорът  се оправдават, че са приятели и познати и няма как да ги санкционираме.

Това не се случва само в Бургас. Имаме и случай в Созопол. Лек автомобил всеки ден  качва по 4 души  от село Равадиново за Созопол преди тръгването на автобуса и по този начин създава проблеми на „Созополбус”. Успяхме да спрем и него. Когато има общи усилия между институциите, които са призвани да работят в тази насока – Община Бургас,  КАТ, ДАИ  имаме добри резултати. По този начин бе решен проблемът с копърките до автобусната спирка на  Операта. Ако сте забелязали всеки ден около 17:00 часа имаше  струпване на таксита, които на цената на билета на „Бургасбус” или на другите превозвачи от  обществения транспорт,  тръгваха  към Меден рудник. Казусът  се реши елементарно – в час пик Община Бургас поставя свой автомобил там и такситата ги няма.

Около Автогара ЮГ могат да се видят много автобуси, които не спазват правилата и  спират отсрани, а не влизат в нея. Честа практика ли е това и къде другаде има нелегални спирки?

За два – три  дни сме издали  няколко акта на превозвачи, които спират нерегламентирано на Автогара ЮГ, а не влизат в Автогара Запад, както е според разписанията им.  Причината е, че знаят, че пътниците в Бургас са концентрирани около автогара Юг и ЖП  гарата, въпреки че в момента последната  не функционира в пълния си капацитет. Но така или иначе там е едно от местата, където има нерегламентиран престой на пътници, другото е около магазин  „Билла” до „Трапезица”. Имаме случаи с превозвачи, които пътуват по маршрута  Китен -  Бургас със спиране  на  Автогара  Запад  и продължаване  за София, но част   не спазват разписанието, а  минават през места, които ги устройват повече като пътникопоток. Съставяли сме им актове.

Успявате ли да реагирате на всички  сигнали за нарушения  и с колко екипа разполага ДАИ – Бургас?

Освен град Бургас обслужваме и цялата област. Не сме многочислени, работим с общо два екипа от по  двама души, които циркулират в цялата област. За съжаление  щатът на дирекцията заедно с мен е 24 човека. От тях има административни работници, които трябва да обслужват гражданите по отношение на провеждането на изпитите за водачи, изпитите за свидетелства за опасните превози, дейностите по лицензиране на автомобилите. Отделно трябва да им  осигурим нормалната почивка, за да спазим Кодекса на труда. Въпреки  че  работим с два екипа  сме доста мобилни и не е проблем да покриваме зоните, където има необходимост.

През летния сезон пътникопотокът от и до курортите ни като Слънчев бряг, Созопол, Поморие рязко се увеличава. Предвиждате ли и увеличаване на броя на инспекторите и допълнителни проверки?

След април месец започват масово проблемите по отношение на нелегалните превози с автобус и таксита. Появяват се превозвачи от цялата страна, чиито маршрутни разписания не включват спирки в града, а се използват такива. Така че в момента с колегите от София правим подготовка в очакване на летния сезон. В ДАИ знаем, че  концентрацията на првозвачи през зимата е по планинските ни курорти, а  през лятото  по Черноморието, така че сме готови да реагираме при необходимост. Ще  концентрираме екипи  в райони, където знаем, че има превозвачи без лиценз  – Сънчев бряг, Летище Бургас, Созопол, Поморие. Или с други думи ще има повече от два екипа и с удължено работно време.

Вие станахте директор на ДАИ –Бургас преди повече от месец. Предвиждате ли някакви промени в работата на инспекцията?

Лично аз не предиждам кардинални промени. През ноември миналата година ДАИ прие  нов Устройствен правилник на агенцията. Единствената по-основна промяна в него е, че преди е имало  областни дирекции на Автомобилна администрация, като към Бургаска област освен Бургас са били и Ямбол и Хасково. Сега според новия устройствен правилник във всички областни градове има дирекция Автомобилна администрация. Това е промяната. Все още не всички  дирекции имат избрани началници.

More Articles...

Page 8 of 25

8

Login for members

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Partners

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo