Новини

Със заповед № Т-РД-16-180/07.07.2015г. на Министъра на туризма г-жа Ангелкова, НСАПБ е прието за редовен член на НСТ

zapoved nst-1

zapoved nst-2

zapoved nst-3

НСАПБ спечели първата си битка за ценообразуване на автогарови услуги в нарушение на ЗЗК от страна на Транском и Галис в Русе.

Решение на ВАС 5-членен състав:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/dbd33ec6a815c923c2257e65003fed0f?OpenDocument

НСАПБ спечели първата си битка за ценообразуване на автогарови услуги в нарушение на ЗЗК от страна на Транском и Галис в Русе.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Забрана за ползване на седмичната почивка на борда на превозното средство във Франция.

Френското министерство на транспорта е публикувало на сайта си отговори на често задавани въпроси във връзка със забраната за ползване на седмичната почивка на борда на ПС на 7 езика (френски, немски, английски, испански, италиански, португалски и полски). В момента превеждаме материала и на български език и ще Ви го предоставим при първа възможност.

Съдържание на отговорите:

Член 15 на френския закон от 10 юли 2014 г., насочен срещу нелоялната конкуренция, се позовава на чл. 8, ал. 8 от Регламент 561/2006/ЕО, който изрично разрешава ползването в шофьорската кабина, оборудвана с подходящо място за спане, на дневните и на намалените седмични почивки. Оттук френското министерство на транспорта прави извода, че шофьорите имат право да ползват своите нормални седмични почивки от най-малко 45 часа само извън превозното средство. При констатирано нарушение на това изискване се санкционира единствено работодателят с глоба до 30 000 евро или лишаване от свобода до една година. Законът не предвижда санкции за шофьора.

Съгласно френското законодателство работодателите са длъжни да осигурят организация на работата на шофьорите, при която те да спазват разпоредбите, свързани с правото им да ползват нормалната си седмична (съгласно чл. 10 на Регламент 561/2006/ЕО). Тези разпоредби са определени в чл. L.3313-3 (задължения за организация на работата от страна на работодателя) и чл. L.3315-4-1 (санкциониране на работодателя при нарушения на тези задължения). Те са в сила от деня на публикуването на закона във френския държавен вестник – 11.07.2014 г.

Законът се прилага за всички наети шофьори, извършващи търговски превози (включително по спогодбата АЕТR) с ПС с допустима обща маса над 3,5 т, и за работодателите им, независимо от тяхната националност или от страната на регистрация на превозното средство. Законът не засяга превозите с автомобили до 3,5 т и самонаетите шофьори, но се прилага спрямо „всеки, който организира работата на самонаетите шофьори (включително тяхната собствена работа), при което лицето действа като работодател на други шофьори".

Проверките на пътя, извършвани на френска територия от инспекторите (служители на министерството на транспорта, националната полиция, военната полиция и др.), определени в чл. L.3315-1 от Френския транспортен кодекс, се ограничават до условията, свързани с почивката, която се ползва в момента на проверката. Контролът не засяга условията, при които са протекли седмичните почивки, ползвани по-рано от 28 дни преди проверката.

Всяко констатирано от контролните органи присъствие на шофьора в превозното средство по време на нормалната му седмична почивка се счита за достатъчно доказателство за нарушение на чл. 8, ал. 8 от Регламент 561/2006/ЕО. Констатирането на изолиран случай на шофьор, ползващ нормалната си седмична почивка на борда на автомобила, при липса на други доказателства не е достатъчно, за да се приеме, че е налице фактически състав съгласно разпоредбите на чл.15 от френския закон. Едва при установени повтарящи се случаи, при които един и същи шофьор или шофьори от една и съща фирма ползват нормалните си седмични почивки в автомобилите, може да се породи съмнение, че работодателят не изпълнява задължението си да организира работата по начин, който да даде възможност на шофьорите да ползват тези почивки извън превозните средства.

Според действащото законодателство не се изисква представянето на допълнителни доказателства за това, че шофьорът е ползвал нормалната си седмична почивка извън ПС (фактура от хотел, от място в къмпинг и др.) Работодателите, които са обект на разследване, обаче имат право по собствено усмотрение и в съответствие с общите правила на наказателното право да представят доказателства или документи, с които да докажат невинността си по отношение на предявеното обвинение. Контролните органи и съдиите ще преценят тяхната състоятелност. Не се приема като доказателство за липса на вина от страна на работодателя обстоятелството, че шофьорът на своя глава е предпочел да ползва нормалната си седмична почивка на борда на превозното средство, нарушавайки указанията и инструкциите на работодателя си. Работодателят е длъжен освен да инструктира правилно шофьорите си, също така и да следи за спазването на дадените от него разпореждания и инструкции и в случай на констатиране на нарушение да предприеме всякакви подходящи законови мерки спрямо нарушителите, включително дисциплинарни такива.

Имайки предвид, че в съответствие с Регламент 561/2006 шофьорите трябва да разполагат свободно със своето време през почивките си, работодателите нямат право да им възлагат каквито и да било задачи или дейности по това време, включително наблюдаването на превозното средство и товара. Осигуряването на безопасно място и подходяща защита за превозното средство и товара по време на почивката на шофьора е задължение на работодателя.

Уточнения относно характеристиките на местата за почивка, които всеки работодател може и трябва да предостави на шофьорите си за ползване на нормалната им седмична почивка са дадени в членове 4228-26 до 4228-34 от френския Закон на труда:

- помещенията да не са за индустриално или търговско ползване;

- да се осигури жилищна площ от поне 6 м² и 15 м³ на човек и височина на помещенията от поне 190 см;

- да имат постоянна възможност за обмен на въздух - прозорци или други отваряеми прозрачни отвори с директен достъп навън;

- да могат лесно да се заключват и да имат свободен достъп;

- оборудването им да осигурява температура от поне 18º, да не е влажно и прекалено горещо;

- електрическите контакти да са по стандарт;

- всяка двойка да има самостоятелна стая;

- мебелировката да е в добро състояние и чиста;

- общите спални да се ползват само от хора от един и същи пол;

- да не се настаняват повече от 6 човека в стая;

- да се осигури поне 80 см разстояние от легло до легло;

- забранени са двуетажните легла;

- облицовките и настилките на пода и стените да могат да се поддържат лесно и да се подновяват при необходимост от хигиенна гледна точка;

- жилищата да бъдат чисти и хигиенични

- да се осигури по една мивка на трима човека с регулируема температура на водата, сапун и кърпи;

- в непосредствена близост до помещенията да има тоалетна и писоар.

При колективно настаняване работодателят е длъжен да представи предварителна декларация до префекта на съответния район в съответствие с разпоредбите на Закон 73-548 от 27.06.1973 г.

Предвидените една година затвор и 30 000 евро глоба са максималният размер на наказанията. Санкциите за конкретните случаи се определят от съда след извършено разследване и изслушване на засегнатата страна. Наказанията са „пропорционални и се налагат в съответствие с член 132-24 от Наказателния кодекс според обстоятелствата на извършване на нарушението и личността на извършителя". Ефективна присъда лишаване от свобода се налага само като последна крайна мярка, когато тежестта на нарушението и личността на извършителя го налагат и когато всякаква друга мярка е очевидно неадекватна.

Приветствие на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по повод Деня на транспортния работник

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Позволете ми от името на ръководния екип на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и лично от мое име да ви честитя Деня на транспортния работник.

За всеки служител от системата на транспорта е чест да работи в този отрасъл, който осигурява не само реалното транспортиране на стоките и услугите, но и е водещ фактор за развитието и конкурентноспособността на икономиката като цяло.

Като министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, аз всекидневно се убеждавам в професионализма и трудолюбието на хилядите служители от транспортния отрасъл. За това позволете ми днес, на вашия професионален празник, да ви благодаря за това, че въпреки трудностите, които срещате при изпълнението на служебните си задължения, никога не забравяте, че транспортът е кръвоносната система на обществото. Благодаря ви и за това, че поставяте на първо място във всекидневната си работа благополучието, безопасността и комфорта на гражданите.

Надявам се, че транспортният отрасъл още дълги години ще привлича квалифицирани кадри, и че професията ви ще остане в списъка на достойните за практикуване специалности.

На всички млади специалисти, на които предстои да се включат в голямото транспортно семейство, пожелавам с доброто си образование да внесат в нашия перспективен отрасъл нови и свежи идеи, които да увеличат качеството на транспортните услуги.

Честит празник!

Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози

         Международният съюз за автомобилен транспорт (ИРУ) информира, че днес компетентните органи на Германия са направили официално съобщение, че Законът за минималната заплата в Германия няма да се прилага при транзитните превози, извършвани от чуждестранни превозвачи, до изясняването на евентуално противоречие със законодателството на Европейския съюз (което се очаква да стане през лятото на 2015 г). Законът остава в сила за каботажните превози, както и за международните превози с товарен или разтоварен пункт на територията на Германия.

Нови облекчени правила в Автомобилните превози между България и Сърбия от 1 юни 2015 г.

https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=8132


Либерализираме транзитните товарни превози между България и Сърбия от 1 юни 2015 г. 


tsvetelin tsvetanov iaaa 1         Експерти от транспортните министерства на Република България и Република Сърбия участваха в заседание на Смесената българо-сръбска комисия по международен автомобилен транспорт на 19-20 март 2015 г. в София. По време на заседанието бе договорено либерализиране на двустранните и транзитните товарни превози от 1 юни 2015 г., което ще позволява те да бъдат извършвани без разрешителни. За превози на товари за и от трети страни се запазва разрешителния режим. Основание за това е ръстът в стокообмена между двете държави и важната роля, която играе автомобилният транспорт в развитието на двустранните търговско-икономически отношения.

         Участниците се споразумяха от 1 юни 2015 г. да не се събират други пътни такси на реципрочна основа на териториите на двете страни за превозите на товари (включително за превозите с ЕКМТ/СЕМТ разрешителни), освен тол такси, винетни такси и такси за използване на конкретни пътни съоръжения.

         Сръбската делегация пое ангажимент, да отправи предложение пред компетентните органи за освобождаване на българските автобусни превозвачи от 1 юни 2015 г. от заплащане на такси за автобуси с българска регистрация, извършващи превоз на пътници до или транзит през територията на Република Сърбия, след поставен въпрос от българска страна на основание чл.11, т.3 от двустранната Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари.

         След обменена информация между двете страни относно автобусните линии  между двете държави и транзитно преминаващите през техните територии, бе договорено квотата от разрешителни за извършване на совалкови превози без заплащане на пътни такси за 2016 г. да остане непроменена (600 бр.), с възможност за издаване на допълнителен брой разрешителни при искане на една от страните.

         Българската делегация отправи запитване за режима на движение на превозни средства, надвишаващи допустимите норми за маси и размери на сръбска територия, за което от сръбска страна бе поет ангажимент за предоставяне на необходимата информация.

Проверки за нерегламентирани превози от МТИТС г-н Московски

Уважаеми госпожи и господа,

Това са два линка показващи внезапната проверка на г-н Московски МТИТС на Капитан Андреево.

 

http://news.ibox.bg/news/id_1572274

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1424393

Работна срещи с МТИТС г-н Ивайло Московски

201На 11.02.2015г. от 16.00ч. в сградата на МТИТС се проведе работна среща, инициирана от МТИТС Ивайло Московски с браншовите организации изпълняващи международни превози на пътници и товари. Товарните превозвачи поставиха проблемите им с ИРАН и ТУРЦИЯ, а Автобусните - папка с предложения. На срещата с МТИТС бяха поканени:

 

 1.  Г-н ГЕОРГИ ПЕТЪРНЕЙЧЕВ – АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩАТА

 2. Г-н АНГЕЛ ТРАЙКОВ – СЪЮЗ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

 3. Г-н КОЙЧО РУСЕВ – СЪЮЗ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ

 4. Г-н ДАНАИЛ ДАНАИЛОВ – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ

 5. Г-н ЕМИЛ БУЮКЛИЕВ – СЪЮЗ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗВАЧИ

 6. Г-н ВЕНЕЛИН НЕДЕЛЧЕВ – СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В СУХОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ “ ВЪЗРАЖДАНЕ”

 7. Г-н МИРОЛЮБ СТОЛАРСКИ – БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯТА В АВТОМОБИЛНИЯТ ТРАНСПОРТ

 8. Г- н КОЙЧО РУСЕВ – НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА

 9. Г- жа ГАЛЯ ТОПАЛОВА – НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

 10. Г-н ИВАЙЛО КОНСТАНТИНОВ– НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

 11. Г-н КУЗМАН ВЪЛЕВ – КОРПОРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

 12. Г-н ИВАН АНГЕЛОВ – БРАНШОВИ СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА В ТРАНСПОРТА

 


 


View the embedded image gallery online at:
http://nsapb.bg/bg/news.html?start=30#sigProGalleria274ed6e0f7

Борбата с нерегламентираните превозвачи започва отново

Das Wochenblatt: Девет бългaри са ранени след тежък инцидент между микробус и товарен камион в Германия 

19 Април 2015 | 09:36 | Агенция "Фокус" 
Мюнхен. Тежка катастрофа на магистрала А3 в германската провинция Бавария рани девет български граждани, седем от които са в тежко състояние, съобщава Das Wochenblatt. По данни на полицията инцидентът се е случил около 8.15 часа в четвъртък сутринта в област Ноймаркт между микробус и товарен камион. И двете превозни средства са били с българска регистрация. Микробусът с марка „Фолксваген“ се е движел в посока север към Нюрнберг. Всичките девет пътници са ранени, седем от които тежко. Другите двама имат леки наранявания. Пострадалите са настанени в болница без опасност за живота им.

Превод и редакция: Тереза Герова


Галя Топалова: ДАИ и НАП трябва да засилят присъствието си при нелегалните превозвачи, защото те са част от сивата икономика 
20 Април 2015 | 15:30 | Агенция "Фокус" София. За да се промени работата на автобусните превозвачи, трябва да се промени работата на държавата. Това каза за Агенция „Фокус” Галя Топалова, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи във връзка с инцидента на немската магистрала А3, в която катастрофираха автобус с българска регистрация и товарен автомобил, при която пострадаха девет души. Топалова обясни, че в Сърбия в последно време е имало 2 или 3 катастрофи с нерегламентирани превозвачи, които превозват хора без билети, както и няколко катастрофи с такива превозвачи в България. „ДАИ и НАП трябва да засилят присъствието си при тези превозвачи, защото там не се плащат данъци, а това е сива икономика”, поясни тя. Топалова посочи, че най-честите причини за такива катастрофи с нерегламентирани автобусни превозвачи са умората и това, че шофьорите нямат практика. „Те са шофьори и любители, реално те не са професионалисти”, заяви тя. Председателят на Националното сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова обясни, че всеки може да стане превозвач единственото, което трябва да направи е да си закупи микробус и да си намери пазар за линиите, които предлага, тоест пътници. По думите й именно затова катастрофите с такива превозвачи са доста чести. 
Росен ГЕОРГИЕВ 


Ивайло Константинов, превозвач: Две трети от превозите се реализират от нелегални превозвачи 
20 Април 2015 | 15:30 | Агенция "Фокус" София. Две трети от превозите се реализират от нелегални превозвачи, които съсипват бизнеса и подлагат на риск живота и здравето на пътуващите. Това каза за Агенция „Фокус” Ивайло Константинов, собственик на една от най-големите транспортни фирми „Юнион Ивкони” по повод катастрофата на немската магистрала А3 между автобус с българска регистрация и товарен автомобил, при която бяха ранени девет души. 
„Искам да ви кажа, че наяве излизат едно от десет такива произшествия. Съвсем логична е опасността, при положение, че един шофьор често изминава 40 часа път, без да почива”, каза още той. „Нашата последна информация касаеше средно дневно, че 80 микробуса и минивана напускат страната с пътници. Това са две трети от превозите от България за Европа. По принцип и от международните превози. Погледнете сайтовете на фирмите и ще видите, че останахме 3-4 фирми с по-сериозен обем превози. Колегите просто фалираха”, обясни Константинов. Ивайло Константинов уточни, че лицензираните превозвачи алармират от години за това. „Безсилни ли са властите и контролиращите органи да се справят с този проблем, който остана само и единствено в България да съществува? Миналата година имаше две такива произшествия в Италия, други две в Сърбия, едно в Монтанско, където загинаха 7 души”, коментира Ивайло Константинов. „Ясно е при установяване на обществен превоз на пътници срещу заплащане, какво точно се изисква и какви са правилата. Ясно е, че лицензираните фирми, които притежават редовно издадени разрешителни, подлежат на контрол. Ние приветстваме това да бъдем контролирани, но според мен няма как властите да продължат да си затварят очите”, категоричен бе Константинов.
Деница КИТАНОВА 


Над 30% от автобусните фирми са нелегални (ОБЗОР) 
20 Април 2015 | 18:45 | Агенция "Фокус" София. Над 30% от автобусните фирми, които превозват хора извън страната, са нелегални. С тези прогнозни данни се ангажира Националното сдружение на автобусните превозвачи, чиито председател Галя Топалова, бе потърсена за коментар относно тежък инцидент в Германия, при който бяха ранени девет души след катастрофа с български микробус. Лицензираните превозвачи алармират от години за проблема с нелегалните превозвачи. Според председателя на Националното сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова във всяко селище или по-малък град има такива превозвачи. По думите й хората си купуват сами билети за такива автобуси, които извършват превози на хора, както до Германия и Холандия, така и вътре в страната. „Все едно, както сте вие и си купувате един микробус и си пускате в интернет обява, че превозвате хора и тръгвате сами с един шофьор на път”, коментира Топалова. Тя добави, че за тази дейност фирмите използват трима шофьори. Топалова обясни, че не може да се каже количеството на нелегалните товари и превозвани от страна на автобусните превозвачи. По думите й това е информация, която само от Агенция „Митници” могат да кажат. „Става дума за хора, които нямат билети, нямат нищо, които са се качили на буса и се возят”. 
Според Галя Топалова е необходимо ДАИ и НАП да засилят присъствието си при нелегалните превозвачи, защото те са част от сивата икономика. Тя бе категорична, че за да се промени работата на автобусните превозвачи, трябва да се промени работата на държавата. По думите й в Сърбия също е имало 2 или 3 катастрофи с нерегламентирани превозвачи, които превозват хора без билети, както и няколко катастрофи с такива превозвачи в България. Топалова посочи, че най-честите причини за такива катастрофи с нерегламентирани автобусни превозвачи са умората и това, че шофьорите нямат практика. „Те са шофьори и любители, реално те не са професионалисти”, заяви тя. Председателят на Националното сдружение на автобусните превозвачи Галя Топалова каза още, че всеки може да стане превозвач единственото, което трябва да направи е да си закупи микробус и да си намери пазар за линиите, които предлага, тоест пътници. По думите й именно затова катастрофите с такива превозвачи са доста чести. 
Ивайло Константинов, собственик на една от най-големите транспортни фирми „Юнион Ивкони” заяви, че нелегалните превозвачи са силно рискови и доста по-скъпи. „Законът е категоричен, че има хиляди възможности за установяване на тези нарушения. Като започнем от контрол на самата граница, където пътуващите често се представят като роднини, но винаги би могло да излезе в един разпит каква е истината. НАП и икономическа полиция много лесно могат да установят, че нелегалните превозвачи са безработни, а реализират по 50 пътувания зад граница”, коментира още Константинов. По думите му две трети от превозите се реализират от нелегални превозвачи, които съсипват бизнеса и подлагат на риск живота и здравето на пътуващите. „Искам да ви кажа, че наяве излизат едно от десет такива произшествия. Съвсем логична е опасността, при положение, че един шофьор често изминава 40 часа път, без да почива”, каза още той. „Нашата последна информация касаеше средно дневно, че 80 микробуса и минивана напускат страната с пътници. Това са две трети от превозите от България за Европа. По принцип и от международните превози. Погледнете сайтовете на фирмите и ще видите, че останахме 3-4 фирми с по-сериозен обем превози. Колегите просто фалираха”, обясни Константинов. 


Миролюб Столарски,член на УС на АЕБТРИ: България все още не може да се пребори с нелегалните превози, а може би и не иска 
21 Април 2015 | 11:07 | Агенция "Фокус" София. България все още не може да се пребори с нелегалните превози, а може би и не иска. Това каза за Агенция „Фокус” Миролюб Столарски, председател на Асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт
член на УС на АЕБТРИ, собственик на транспортната фирма „Карат С", член Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) във връзка с катастрофата на немската магистрала А3 между автобус с българска регистрация и товарен автомобил, при която бяха ранени девет души.
Столарски бе категоричен, че нелегалните превози ощетяват държавата по отношение на невнесени данъци и такси. 
Той посочи, че около 30 % и повече са нелегалните превозвачи у нас, тъй като те предлагат услугата от „врата до врата”. „Ние не връщаме багажи, не пренасяме пари. Това са съвсем нерегламентирани превози, които по принцип по друг начин трябва да се извършват от пощите или от банките, но по този начин, нелегалните превозвачи гледат да привлекат, колкото може повече хора”, обясни той
„Успяват да излъжат доста хора. Те не си дават сметка каква опасност ги грози, защото нито шофьорите почиват, както трябва, нито работят със съответното работно време, което е задължително за Европейския съюз, със съответните почивки. Въобще без никакви правила се движат по пътищата на Европа”, категоричен бе Миролюб Столарски
Той посочи, че хората поемат риск, защото нелегалните превозвачи не минават през технически контрол. „При нас един автобус преди да излезе от гаража минава на технически преглед. Механикът го проверява, шофьорът се проверява дали е пил, дали е здрав, дали няма високо кръвно. При тях човекът се събужда, през нощта може да е пил, но сутринта тръгва. Никой не знае дали се е наспал, дали е добре със здравето, дали превозното средство е технически изправно. Въобще без никакъв контрол”, коментира той.
Деница КИТАНОВА 


Росен Бъчваров: Звеното за управление на риска в НАП не е анализирало проблема, свързан с нелегалните превозвачи 
21 Април 2015 | 17:31 | Агенция "Фокус" София. Звеното за управление на риска в НАП не е анализирало проблема, свързан с нелегалните превозвачи. Това каза пред Агенция „Фокус” Росен Бъчваров, директор „Комуникации” в Националната агенция по приходите (НАП). „В момента при издаване на съответната лицензия за транспортните фирми и в момента се изисква представяне на документ за платени данъчни задължения. НАП е длъжна и контролира, както този, така и всеки един от останалите браншове с механизмите на контрола, с който разполага”, заяви той. 
На въпрос, как ще коментира данните на бранша, че 30% от превозите са в сивия сектор, Бъчваров заяви: „Не сме запознати с тези данни. Ще ги разгледаме, ако има конкретни изчисления или анализи, ако има конкретни сигнали за данъчни нарушения, сме готови да ги разгледаме веднага и да ги сверим. Звеното за управление на риска не е анализирало този риск до момента”. 
Росен Бъчваров каза още, че НАП извършват редица проверки, свързани с различни видове превози – пътнически и на различни видове товари. 
„НАП правят проверки от гледна точка на данъчното законодателство – отчитането на приходи и плащането на данъци”, каза още той. 
Десислава АНТОВА 


Миролюб Столарски, член на УС на АЕБТРИ: Нелегалните превозвачи взимат наши клиенти 
21 Април 2015 | 20:57 | Агенция "Фокус" София. Нелегалните превозвачи взимат наши клиенти. Това каза за Агенция „Фокус” Миролюб Столарски, председател на Асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, член на УС на АЕБТРИ, собственикът на транспортната фирма „Карат С" и член Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) по повод катастрофата на немската магистрала А3 между автобус с българска регистрация и товарен автомобил, при която бяха ранени девет души.
„Така или иначе, ние спазваме всички правила, които ги има за превоз. Стига това, че ние имаме допълнителен персонал: механици, монтьори, лекари, които да проверяват. Само за да им платим заплатите се изискват по-големи средства отколкото на едно микробусче. За сметка на това пътниците поемат този риск, че пътуват с превозно средство, което не е така добре технически прегледано”, коментира Столарски.
Той обясни, че хората лесно могат да познаят нелегалните превозвачи. 
В международно отношение микробусите не са законни, тъй като нямат съответните разрешителни, съответните изисквания на всяка една държава. „Микробусът въобще не може да попадне в тези изисквания, тъй като нито има място за почивка на шофьорите, нито местата на пътниците са на достатъчно разстояние”, обясни той. Столарски бе категоричен, че такива превози с микробуси са недопустими в страни, където режимите са по-строги, например в Германия, Австрия, Италия. „Там където има по-слаб контрол от страна на държавите, се увеличават нелегалните превози. От нашата страна няма никакъв контрол и ние разчитаме на контрола, който е в съответната държава. При нас законът е ясен само някой трябва да го спазва”, уточни Миролюб Столарски. 
Деница КИТАНОВА


Галя Топалова: Над 30% от автобусните фирми, които превозват хора извън страната, са нелегални
20 Април 2015 | 15:03 | Агенция "Фокус" 

София. Над 30% от автобусните фирми, които превозват хора извън страната, са нелегални. Това каза за Агенция „Фокус” Галя Топалова, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи. „Всяко едно селище и по-малък град имат такива превозвачи”, обясни тя. По думите й хората си купуват сами билети за такива автобуси, които извършват превози на хора, както до Германия и Холандия, така и вътре в страната. „Все едно, както сте вие и си купувате един микробус и си пускате в интернет обява, че превозвате хора и тръгвате сами с един шофьор на път”, коментира Топалова. Тя добави, че за тази дейност фирмите използват трима шофьори. Топалова обясни, че не може да се каже количеството на нелегалните товари и превозвани от страна на автобусните превозвачи. По думите й това е информация, която само от Агенция „Митници” могат да кажат. „Става дума за хора, които нямат билети, нямат нищо, които са се качили на буса и се возят”, каза още Галя Топалова във връзка с катастрофата на немската магистрала А3, в която катастрофираха автобус с българска регистрация и товарен автомобил. 
Росен ГЕОРГИЕВ 

Половината бизнес с автобусни превози е в сивия сектор 

Браншът настоява за спешни законодателни промени, които да решат проблема с нерегламентираните превози

Половината от бизнеса с превози на пътници е в сивия сектор. Делът му през последната година, спрямо предходните, не е намалял, а дори се е увеличил, поради липсата на законодателни регламенти. Около тази теза се обединяват  Галя Топалова, председател на Националното сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ) и Миролюб Столарски, собственик на компанията “Карат-С".
Столарски поясни пред Investor.bg, че сивият сектор в бранша е съставен предимно от превози на пътници с малки микробуси, които возят 8+1 пътника. Друг проблем са така наречените "еднофамилни" автобусни превози, при които семейство в по-малките населени места организирано превозва до по-кратки дестинации без лиценз и без да отговарят на изискванията за регламентирани превозвачи.
Той допълни, че никой не може да измери с абсолютна точност дела на сивия сектор, тъй като браншът е динамичен.
По негови думи проверките, които се извършват, се правят на тези компании в бранша, които работят на светло. "Биват проверявани тези превозвачи, за които има информация - точен адрес, лице за контакт и други. Когато говорим за сивия сектор, при него няма как да има проверка", обясни Столарски.
Все още няма предприети стъпки за решаването на проблема с нерегламентираните превози у нас, категорична е Топалова. Според нея трябва да има законови промени, за да се регламентират поне микробусите с 8+1 пътника.
"Те не са включени никъде. Всеки човек може да си купи такъв микробус и да качва пътници, тоест дори министерството, в лицето на ДАИ, няма какво да направи”, обясни тя.
„Това се отразява много лошо на лицензираните фирми, но най-зле се отразява на малките фирми, фирмите, които плащат данъци имат гаражи, монтьори, офиси, служители. Този проблем е в цяла България - и по международните линии, и по вътрешните линии също”, допълни тя.

По статията работиха: автор Елена Калпакчиева, редактор Евгения Маринова

Източник - Агенция "Фокус"

Линк с интервюто на г-н Константинов по Канал3 - натиснете тук

Решение на ВАС за Автогара РУСЕ

0

 

Решение на ВАС за Автогара РУСЕ

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Страница 4 от 14

4

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner