Устав

УСТАВ

на сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ"

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Сдружение с нестопанска цел "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯе юридическо лице, отделено от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

/2/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/ Членовете на сдружението неотговарят за задълженията на сдружението.

/4/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Наименование

Чл.2 /1/ Наименованието на Сдружението с нестопанска цел е "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ"

/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда където е регистрирано сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ номера трябва да бъдат посочвани в документите на сдружението.

/3/ Наименованието на Клоновете на сдружението се получава, като се добавя само "клон" и населеното място където е седалището на клона. Към наименованието на клона може и да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Седалище и адрес на управление

Чл.З Седалището и адреса на управление на сдружението са: гр. София, община Столична, п.к. 1202, р-н Сердика, бул. Княгиня Мария Луиза №100, ет.4, офис 7

Срок

Чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл.5 Сдружението ще осъществява дейност в обществена полза.

Предмет

Чл.6 Постигане на трайно и продължително развитие на предоставяните услуги в бранша на автобусния превоз на пътници.

Основни цели на сдружението

Чл.7 Основни цели на сдружението са:

 1. Защита правата и законните интереси на лицензираните автобусни превозвачи.
 2. Оказване на съдействие на автобусни превозвачи пред държавните органи и институции с оглед улесняване на тяхната работа, включително чрез съответно представителство при изразено желание на член на сдружението.
 3. Съдействие за трайно повишаване на качеството на предоставяните превозни услуги на пътници.
 4. Развитие на сътрудничеството и поддържане на тесни връзки с други организации на превозвачи в страната и чужбина, посредством сключване на договори и съдействие за обединяване на техните усилия за защита интересите на членовете им.
 5. Пресичане на извършването на нерегламентирани автомобилни и автобусни превози в страната и чужбина, поради високата им степен на обществена опасност и поставянето на лицензираните автобусни превозвачи в положение на нелоялна конкуренция. Криминализиране на тези деяния.
 6. Вземане на всички необходими мерки и постигане на промяна в процеса по създаване на нови разписания от републиканската транспортна схема и стриктно му регламентиране, както и ревизия и редуциране на вече създадените разписания.
 7. Постигане на унифицирано автогарово обслужване и въвеждане на регламент за ценообразуването и категоризация на автогарите.
 8. Поддържане на непрекъснат контакт с държавните институции с цел обтимизиране на пътническите превози и постигане на по-високата им рентабилност
 9. Участие в международни срещи и форуми с цел защита на обществените интереси в областта на автобусния транспорт и в частност правата и интересите на членовете на сдружението.

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.8 Средствата с които сдружението ще постига своите цели са:

 1. Разработване на проекти за осъществяване на мероприятия, финансирани от сдружението, както и от външни и вътрешни физически и юридически лица под формата на дарения.
 2. Осъществяване на собствена рекламно - информационна и издателска дейност.
 3. Провеждане на разяснителна дейност и методическа помощ на своите членове за подпомагането им при осъществяване на тяхната дейност съгласно действащото законодателство и настоящия Устав, като за целта организира квалифиционни курсове, семинари и други подходящи мероприятия с цел повишаване на професионалната квалификация на своите членове, техните служители и обществото.
 4. Регулиране на отношенията между автобусните превозвачи и решаване навъзникналите между тях спорове.
 5. Изразяване на мнения, становища и препоръки към компетентнитедържавни органи, за изготвяне на изменения и допълнения на нормативнитеактове регулиращи дейността на автобусните превозвачи. Участие на сдружението в създаване на нови и промяна на съществуващи нормативни актове касаещи дейността на автобусните превозвачи.
 6. Осъществяване на съвместна дейност с други сродни организации,специализирани държавни органи, научни институти, обществениорганизации и други.
 7. Участие в международни прояви, свързани с целите и задачите насдружението.
 8. Други дейности незабранени от закона и публични прояви насочени къмпостигане на целите в чл.7 на настоящия Устав.


II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.9 Членуването в сдружението е доброволно.

/2/ Членове могат да бъдат всички юридически лица (включително сдружения или обединения на юридически лица, извършващи автобусен превоз на пътници, както и търговски дружества и еднолични търговци, притежаващи лиценз за извършване на автобусен транспорт), които извършват автобусен превоз на пътници и притежават лиценз за извършване на тази дейност, споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

Чл.10 Всеки член на сдружението има право :

 1. Да участва в дейността на сдружението и в работата но Общото Събрание.
 2. Да бъде избиран в неговите органи на управление.
 3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление.
 4. Да бъде информиран за дейността на сдружението.
 5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл.11 Всеки член на сдружението е длъжен:

/1/ Да внася редовно членския си внос

/2/ Да спазва устава на сдружението и да изпълнява решенията на ръководните органи.

/3/ Да участва в дейността на сдружението и да работи за осъществяване на неговите цели.

/4/ Да работи за издиганена неговия обществен авторитет и увеличаване на имуществото на сдружението.

Чл.12 Членствените права и задължения са непрехвърлими и непреминаватвърху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.Упражняването на членските права може да бъде предоставено надругиму чрез упълномощаване чрез пълномощно с нотариална заверка наподписа. В този случай упълномощените носят отговорност за неизпълнениена техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл.13 За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорностсамо до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски икредиторите нямат право да предявяват правата си към личното имимущество над този размер.

Придобиване на членство

Чл.14 /1/ Членовете на сдружението се приемат от Управителния Съвет.Кандидатите отправят писмена молба до УС в която декларират, че сазапознати и приемат разпоредбите на настоящия устав. Кандидатите -юридически лица представят молба и преписи от документите си зарегистрация, удостоверение за актуално състояние и от решението на управителните си органи, лиценз за превоз на пътници с автобус срущу заплащане и документ за платена встъпителна вноска за членствов сдружението.

Чл.15 УС взема решение по молбата за членство в едномесечен срок.

Прекратяване на членство

Чл.16 /1/ Членството се прекратява:

 1. С едностранно писмено волеизявление до УС на сдружението.
 2. С прекратяване на юридическото лице член на сдружението.
 3. С изключване.
 4. При отпадане.
 5. С прекратяване на сдружението.

/2/ При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член и сдружението се уреждат след приемане на финансовия отчет от Общото Събрание.

/3/ Решението за изключване се взема от ОС на сдружението при наличието на неизпълнение на предвидените в устава задължения или поведение което прави по нататъшното членство несъвместимо.

/4/ Отпадането на членство е налице когато има системно невнасяне на членски внос, съгласно чл.18, ал. 2 и/или неучастие в дейността на сдружението и/или прекратяване/отнемане лиценза за превоз на пътници с автобус срещу заплащане. Отпадането се констатира от ОС по документи и с надлежно решение с което се прекратява членството.

 

Ш. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл.17 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, дарения, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението

Чл.18 /1/ При депозиране на молба за членство кандидатът за членство внася встъпителна вноска в размер на: за търговско дружество или едноличен търговец - 100лв./сто/ лева; за сдружение или обединение на автобусни превозвачи - 100лв./сто/ лева за всеки член на сдружението – кандидат.

/2/ Всички членове на сдружението са длъжни да правят месечни имуществени вноски в размер на: за търговско дружество или едноличен търговец - 50лв./петдесет/ лева; за сдружение или обединение на автобусни превозвачи - 50лв./петдесет/ лева за всеки член на сдружението.

Срокът за внасяне на членския внос е до десето число на месеца, следващ този, за който се отнася.

/3/ По решение на УС членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на цел, определена с устава или с решение на Общото Събрание. В решението си Общото Събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на УС.

/4/ Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/5/ Размерът на лихвите по заемите или наемите се определя от УС на сдружението.

/6/ Сдружението в лицето на УС може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

Стопанска дейност

Чл.19 /1/ Сдружението извършва следната подпомагаща стопанска дейност свързана с основния му предмет

 1. Рекламно - информационна и издателска дейност
 2. Социологически и маркетингови проучвания и консултантска дейност.
 3. Обучение, представителство и други дейности свързани с осъществяване целите насдружението.

/2/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда в Р. България.

/3/ Изпълнението на извършваната стопанска дейност се възлага на УС на сдружението и се контролира от Контроления съвет.

Покриване на загуби

Чл.20 При наличие на загуби според периодичния счетоводен баланс Общото Събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез събиране на допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на сдружението.


IV. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Органи на сдружението

Чл.21 Органи на сдружението са :

Общото Събрание, Управителния Съвет и Контролен съвет

Състав на Общото Събрание

Чл.22 В Общото Събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание чрез представител.

Представителство

Чл.23 /1/ Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.

/2/ Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо лице.

/3/ Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието и следва да бъдат с нотариална заверка на подписа.

/4/ Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на Общото Събрание

Чл.24 Общото Събрание

 1. Изменя и допълва устава на сдружението.
 2. Преобразува и прекратява сдружението.
 3. Избира и освобождава членовете на УС и контролния съвет.
 4. Одобрява периодичния финансов отчет.
 5. Назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен вслучай на несъстоятелност.
 6. Разглежда жалби и се произнася по решения на УС за отказ за приемане на нови членове.
 7. Взема решения относно прекратяване на
  членство и отпадане на членство
 8. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението.
 9. Приема бюджета на сдружението.
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос.
 11. Приема отчета за дейността на УС.
 12. Отменя решения на УС, когато противоречат на закона и устава на
  сдружението.

Провеждане на Общо Събрание

Чл.25 /1/ Редовно Общо Събрание се провежда най — малко веднъж годишно/Изм. с решение на ОС от 15.03.2016г./. Първото Общо Събрание може да се проведе най — късно до 3 месеца след учредяване на сдружението.

/2/ Извънредно Общо Събрание може да бъде свикано по всяко време от УС.

Свикване на Общо Събрание

Чл.26 Общо Събрание се свиква на редовно заседание от УС на сдружението веднъж годишно/Изм. с решение на ОС от 15.03.2016г./. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на сдружението.

Чл.27 /1/ Извънредно заседание на Общото Събрание се свиква по инициатива на УС. 1/3 от членовете на сдружението имат право да поискат УС да свика Общо Събрание и ако УС не отправи писмена покана в двуседмичен срок от датата на писменото поискване, Събранието се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натовареното от тях лице/Изм. и доп. с решение на ОС от 15.03.2016г./.

/2/ Свикването се извършва чрез покана изпратена до електронната поща на всеки от членовете на сдружението с потвърждение за получаването й и поставена на място за обявления в сградата в която се намира управлението на сдружението. /Изм. с решение на ОС от 15.03.2016г./

/3/ Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, датата, часа и мястото за провеждане на Общото Събрание и по чия инициатива то се свиква.

/4/ Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото Събрание не може да бъде по - малко от 30 дни.

Право на сведение

Чл.28 Писмените материали свързани с дневния ред на Общото Събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най - късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общо Събрание. При поискване те се предоставят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите

Чл.29 /1/ На заседанието на Общото Събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото Събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

Кворум

Чл.30 Общото Събрание може да заседава ако са се явили членове представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по късно на същото място и при същия дневен ред и заседава независимо от броя на членовете.

Право на глас

Чл.31 Всички членове имат право само на един глас.

Конфликт на интереси

Чл.32 Член или негов представител не може да участва в гласуването за :

 1. Предявяване на искове срещу него.
 2. Предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.
 3. При решаване на въпроси отнасящи се до него, дружеството, което представлява, негов съпруг или роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително.

Мнозинство

Чл.33 Решението на Общото Събрание се приема с мнозинство от присъстващите с изключение на изрично предвидените в устава и ЗЮЛНЦ случаи.

Решения

Чл.34 /1/ Общото Събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

/2/ Решенията на Общото Събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

/3/ Решенията на Общото Събрание за изключване на член се вземат с 2/3 мнозинство

Протокол

Чл.35 /1/ За заседанието на Общото Събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът на Общото Събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото Събрание.

/3/ Всеки член присъствал на Общото Събрание има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен Съвет

Чл.36 /1/ Сдружението се управлява от членовете на УС, а се представлява от Председателя на УС или в негово отсъствие от изрично упълномощено лице.

/2/ Членовете на УС се избират от Общото Събрание с мандат от 3 години, като не се предвижда ограничение в броя на мандатите и последователността им. /Изм. с решение на ОС от 09.05.2014г./

/3/ УС се състои от 7(седем) лица – представители на членове на сдружението./Изм. с решение на ОС от 09.05.2014г./

Чл.37 /1/ Членовете на УС трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

/2/ Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функции между отделните членове.

/3/ Членовете на УС са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението, както и да пазят тайните му след като престанат да бъдат членове на съвета.

Чл. 38 /1/ Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя на УС, не по-малко от два пъти годишно. /Изм. с решение на ОС от 15.03.2016г./

/2/ Всеки член на съвета може да отправи до председателя писмено искане за свикване на заседание за обсъждане на отделни въпроси. Ако председателят не свика заседание до двадесето число на текущия месец, респективно в седем дневен срок от датата на постъпване на писменото искане, такова може да бъде свикано от всеки един от членовете на УС. При отсъствие на председателя на УС, заседанието се ръководи от определен от УС негов член. /Доп. с решение на ОС от 15.03.2016г./

/3/ Неприсъствието на член на УС на повече от две заседания, без уважителна причина се предлага за освобождаване от Общото събрание и избиране на нов.

Права и задължения на УС

Чл.39 /1/ УС представлява сдружението, чрез избрания председател на УС.

/2/ УС приема правила за работата си и избира председател от членовете си.

/3/ Взема решения за откриване и закриване на клонове.

/4/ УС осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

/5/ УС приема организационно управленската структура и други вътрешни правила на сдружението.

/6/ УС взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им за срок от не по дълъг от една година.

/7/ УС определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

/8/УС подготвя и внася в Общото Събрание отчет за дейността насдружението.

/9/ УС подготвя и внася в Общото Събрание проект за бюджет.

/10/ Назначава и освобождава регистрирани одитори.

/11/ УС приема нови членове на сдружението.

/12/ УС осигурява изпълнението на решенията на Общото Събрание.

/13/ УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са откомпетентността на Общото Събрание.

/14/ Взема решения за участие в други организации.

/15/ УС може да избере Изпълнителен директор на сдружението, като муопределя възнаграждение, правомощията и задълженията му.

/16/ УС може да избере организационен секретар на сдружението, като муопределя възнаграждение, правомощията и задълженията му.

Кворум и мнозинство

Чл. 40 /1/ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на УС, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ. При равен брой гласове председателят има право на два гласа.

/2/ Решенията се взимат с мнозинство.

/3/ УС може да взема решения и неприсъствено ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се противопоставя. Протоколът за това следва да бъде подписан без бележки и възражения от всички членове на УС.

/4/ УС може да взема решения по електронен път при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ

/5/ УС взима решение единодушно за :

 1. Съществена промяна на дейността на сдружението.
 2. Съществени организационни промени на сдружението.
 3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество.

Чл.41 УС е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

Отговорност на членовете на УС

Чл.42 /1/ Членовете на УС носят солидарна отговорност за свои действия с които увреждат интересите на сдружението.

/2/ Всеки от членовете на УС може да бъде освободен от отговорност ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Контрол

Чл.43 Всеки заинтересуван член на сдружението може да оспори пред Общото Събрание решението на УС което е взето в противоречие на закона, този устав или предходно решение на Общото Събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, но не по - късно от 1 година от датата на вземане на решението.

Контролен Съвет

Чл.44 /1/ Общото Събрание може да избере от състава си Контролен Съвет.

/2/ Контролният Съвет се състои от 5(петима) души, излъчени от членовете на сдружението, избрани от Общото Събрание за срок от 3(три) години, като не се предвижда ограничение в броя на мандатите и последователността им. /Изм. с решение на ОС от 09.05.2014г./

/3/ Членовете на Контролния Съвет трябва да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл.45 /1/ Контролният Съвет контролира цялостната дейност на сдружението и отчита работата си пред Общото Събрание.

/2/ Контролният Съвет при изразено желание от страна на членовете на сдружението разрешава възникнали между тях спорове, като се произнася с решения.

Клонове

Чл.46 С решение на Управителният съвет могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място в което се намира седалището на сдружението.

Чл.47 Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител назначен от УС и извършват дейностите определени с решението на УС за откриването им.

Чл.48 Клоновете водят книги за дейността си и веднъж на 6 месеца управителят на клона представя пред УС отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл.49 УС на сдружението заявява пред съда, района в който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявление подлежат и промените в горепосочените обстоятелства.


V. ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по приключване

Чл.50 До края на месец март на следващата година УС съставя за изтеклия едногодишен период (от 01.януари - 31.декември) финансов отчет и доклад за дейността на сдружението и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

Съдържание на Отчета за дейността

Чл.51 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява финансовия отчет за периода.

Приемане на годишно приключване

Чл.52 Финансовият отчет, Отчетът за дейността и Докладът на регистрирания одитор се приемат от УС, след като се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо Събрание.

Задължителна отчетна информация

Чл.53 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

Дивиденти

Чл.54 Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението

Чл.55 /1/ На заседанията на Общото Събрание, УС и КС се води протокол, в който се отразяват разискванията, направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специална книга.

/2/ Сдружението води книга в която се записват пълни данни на всички членове.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл.56 Сдружението се прекратява.

 1. По решение на Общото Събрание
 2. С решение на съда по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за ликвидация

Чл.57 /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

/2/ Ликвидацията се извършва от УС на сдружението.

/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя при спазване на правилата утвърдени от Общото Събрание, съгласно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

/4/ Лицата придобили имущество съгласно предходната алинея, отговарятза задълженията на сдружението до размера на придобитото.


VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.58 Промени в настоящия устав могат да бъдат извършени по реда на ЗЮЛНЦ.

Чл.59 Относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на този устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство.

Настоящият устав е приет от всички присъствали съдружници на Общо събрание на "НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ", проведено на 15.03.2016г.

Вход за членове

НСАПБ е член на

ИПРУ

ipru 


КРИБ

КРИБ - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

banner

Партньори

cbs logo

tofedlogo

vivacom logo

 

Scania-Touring

banner